Story Dimension:

Simple Story Data: این حالت را زمانی انتخاب مینماییم که ارتفاع طبقات یکسان باشد.گزینه های موجود در این قسمت عبارتند از:

Number of Stories: تعداد طبقات که برابر با تعدا سقفها میباشد.

Typical Story Height: ارتفاع آکس به آکس طبقات.

Bottom Story Height: ارتفاع پایین ترین طبقه.فاصله آکس سقف اول از روی فونداسیون.

Custom Story Data: در صورتیکه ارتفاع طبقات یکسان نباشد این گزینه را انتخاب مینماییم.با انتخاب این گزینه،دکمه Edit Story Data فعال میشود. با فشردن این دکمه پنجره ای به شکل زیر باز میشود:در این پنجره نیز، چند ستون وجود دارد که به شرح هریک میپردازم:

ستون اول: شماره ردیف طبقات . این ستون توسط خود برنامه کامل میشود و کاربر توانایی تغییر آن را ندارد.

ستون دوم (Label): نامگذاری طبقه.هر نام دلخواهی را میتوان وارد نمود.اما معمولا نامگذاری پیش فرض برنامه مناسب است.

ستون سوم (Height): ارتفاع آکس هر طبقه از آکس طبق زیری

ستون چهارم (Elevation): این ستون توسط برنامه تکمیل میشود و نشان دهنده آکس هر طبقه از Base میباشد.در این ستون باید ارتفاع بالاترین طبقه، برابر با ارتفاعی (H) باشد که در محاسبه پریود طبیعی سازه استفاده میشود.

ستون پنجم (Master Story): میتوان طبقه یا طبقاتی را بعنوان اصلی (Master) انتخاب نمود.

ستون ششم (Similar to): میتوان سایر طبقات را که بعنوان Master انتخاب نشده اند، با یکی از طبقات Master و یا با هیچکدام (None) متشابه در نظر گرفت.

کاربرد دو ستون فوق در تسهیل فرآیند مدلسازی است به این صورت که میتوان به کمک دستور موجود در پایین و سمت راست صفحه اصلی برنامه عملیات مدلسازی را بین حالتهای One Story، All Stories و  Similar Stories انجام داد.(در جلسات قبل جای این دستور نشان داده شده، اما برای یاد آوری مجدد در شکل زیر نمایش داده میشود.)اگر در حالت One Story  باشیم مدلسازی فقط در همان طبقه ای که پلان آن فعال است انجام میگیرد، اگر در حالت All Stories باشیم مدلسازی در کلیه طبقات و اگر در حالت Similar Stories  باشیم، مدلسازی در طبقات متشابه انجام میگیرد.

ستون هفتم (Splice Point) و ستون هشتم (Splice Height): تعیین محل وصله در ستونهای سازه های فولادی.این گزینه هیچ گونه تاثیری در فرآیند تحلیل و طراحی ندارد و کاربرد آن فقط در برنامه هایی است که به کمک خروجی Etabs، نقشه های اجرایی رسم میکنند.لذا ما با این دو ستون آخر کاری نداریم.

*توجه: برای اطلاع از ضوابط مربوط به وصله ستونها و محل آنها، صفحه 362  آیین نامه فولاد چاپ 1387 و نیز صفحه 129 آیین نامه فولاد چاپ 1384 را مطالعه نمایید.

Reset Selected Rows: برای به حالت پیش فرض برگرداندن هریک از ردیفهای تغییر داده شده. (خودتان امتحان کنید!)

Change Units: برای تغییر واحدها. ما واحد جاری را در ابتدا تعیین مینماییم.

بعد از تنظیم اطلاعات مربوط به طبقات، Ok کرده و به پنجره قبلی باز میگردیم.

خب...! قبل از اینکه به ادامه مدلسازی برگردیم بهتره برای تنوع هم که شده، بحث را عوض کنیم!

پدیده ستون کوتاه یا Short Column در سازه های بتنی چیست؟

تجربه نشان داده است که در سازه های بتنی در یک طبقه خاص، ستونهای کوتاه، در جریان زلزله بیشتر از ستونهای بلندتر در آن طبقه آسیب میبینند.نمونه ای از ایجاد پدیده ستون کوتاه در زمینهای شیب دار و نیز در جاهایی که تیر نیم طبقه داریم رخ میدهد.به شکل زیر توجه نمایید:اما علت آسیب پذیری بیشتر ستونهای کوتاه در جریان زلزله چیست؟

در جریان زلزله ستونهای کوتاه و بلند در یک طبقه با سطح مقطع عرضی یکسان، به یک اندازه جابجایی افقی خواهند داشت.بعلت اینکه هر چه طول ستون کوتاهتر باشد سختی آن بیشتر است، لذا ستونهای کوتاه برای اینکه بخواهند به اندازه ستونهای بلند جابجایی افقی بدهند باید جذب نیروی بیشتری داشته باشند و لذا اگر برای چنین نیرویی طراحی نشده باشند، در جریان زلزله آسیبهای جدی خواهند دید.