انواع سقفها

ازجمله سقفهایی که در حال حاضر مرسوم هستند میتوان به سقف تیرچه بلوک (ایتال سقف)، دال (یکطرفه یا دو طرفه) و کامپوزیت اشاره کرد.

مدل کردن این سقفها در ETABS به جهت محاسبه بارگذاری سازه، اهمیت خاصی دارد.در ادامه به نحوه مدل کردن هریک از این سقفها اشاره میکنم.

ابتدا توجه نمایید که برای ساخت هریک از سقفها در نرم افزار میبایست از دستور زیر استفاده نمود:

Define > Wall/Slab/Deck Sections...بعد از انتخاب مسیرِ فوق، پنجره ای به شکل زیر باز میشود:در این صفحه عباراتی همچون DECK،PLANK و... دیده میشوند، اما اینکه هریک از عبارات فوق چه مفهومی دارند در ادامه توضیح داده میشوند:

DECK

بطورکلی اگر بخواهیم سقفی را مدل کنیم که انتفال بار از آن بر روی تیرها بصورت یکطرفه باشد، از این نوع سقف استفاده میکنیم.از سقفهای با انتقال بار یکطرفه میتوان به سقف تیرچه بلوک و کامپوزیت اشاره کرد.

*توجه: منظور از انتقال بار یکطرفه در سقفها این است که فرض میشود کل بار سقف فقط در امتداد دو ضلع مقابل هم بر تیرهای اطراف آن منقل میشود.در این حالت جهت انتقال بار با نمادی که در شکل زیر به رنگ قرمز نشان داده شده است، مشخص میشود:


اما در انتقال دو طرفه فرض بر آن است که انتقال بار در یک چشمه از طریق هر چهار ضلع سقف بر روی تکیه گاه ها (که میتوانند تیرها یا دیوار ها باشند) منتقل میشود.در این حالت سقف را بصورت زیر نشان میدهند:*توجه: بطورکلی انتقال بار همه سقفها دوطرفه است، اما در بعضی از سقفها همچون سقف تیرچه بلوک، انتقال بار در یک جهت، بسیار ناچیزتر از جهت دیگر است که از انتقال بار در آن جهت صرف نظر میشود.

*توجه: دالها هم به دو دسته دال یکطرفه (منظور انتقال بار یکطرفه) و دو طرفه (انتقال بار دوطرفه) تقسیم بندی میشوند اما سقف DECK  برای تعریف دالها کاربرد ندارد.

سقف تیرچه بلوک

از قسمت Click to  عبارت Add New Deck را انتخاب نمایید.با این عمل پنجره ای به شکل زیر باز میشود:

 


و اما توضیح پنجره فوق:

Section Name: انتخاب نام دلخواه برای سقف

Type: برای تعریف سقف تیرچه بلوک عبارت Filled Deck را انتخاب نمایید.شکل شماتیک سقف در جلوی آن نمایش داده میشود.

Geometry: در این قسمت مشخصات هندسی سقف را وارد مینماییم:

Slab Depth (tc): این قسمت همانطور که از شکل شماتیک نیز مشخص است برابر با مقدار بتن روی سقف است که معمولا در حدود 5 سانتی متر میباشد.

Deck Depth (hr): این قسمت را برابر با مقدار ارتفاع بلوکها وارد مینماییم که معمولا 25 سانتی متر میباشد.

Rib Width (wr):  عرض تیرچه که برابر با 10 سانتی متر میباشد.

Rib Spacing (Sr):  برابر است با مجموع عرض بلوک و عرض تیرچه که میشود 10 + 50 سانتیمتر یعنی 60 سانتیمتر

Composite Deck Studs

این قسمت برای سقفهای کامپوزیت کاربرد دارد، پس در اینجا که سقف تیرچه بلوک تعریف میکنیم با این قسمت کاری نداریم.

Slab Material: در این قسمت مصالح بتنی را انتخاب نمایید.

Metal Deck Unit Weight

در این قسمت عبارت Unit Weight/Area را صفر وارد نمایید.با این عمل وزن عناصر قسمت Composit Deck Studs  لحاظ نمیشوند.

بعد از اتمام مراحل فوق، دکمه OK را زده و از دستور خارج شوید.در این حالت تعریف سقف تیرچه بلوک به پایان رسیده است.

*توجه: سقفی که در بالا بعنوان سقف تیرچه بلوک معرفی شد، دارای بار واقعی یک سقف سازه ای نیست، این به آن معناست که علاوه بر وزن خود سقف که برنامه از طریق دیتایل معرفی شده به آن، محاسبه مینماید میبایست وزن بلوکها در یک مترمربع، نازک کاری، سقف کاذب، کف سازی و نیز بارمعادل تیغه بندی (در صورت وجود) نیز محاسبه شده و بر روی سقف، مدل شوند.

*توجه: ما در این حالت سقف تیرچه بلوک را شبیه سازی کردیم وگرنه Filled Deck ارتباطی با سقف تیرچه بلوک ندارد.ما فقط برای اینکه بتوانیم به نوعی سقف تیرچه بلوک را در نرم افزار تعریف کنیم از این گزینه استفاده کردیم چون در این حالت، برنامه پارامترهایی را در قسمت Geometry در اختیار ما قرار میدهد که تعریف هندسه سقف را ممکن میسازد.

سقف کامپوزیت

در این حالت نیز بازهم قسمت Add New Deck  را انتخاب نمایید، با این عمل وارد صفحه مربوطه میشود.

در قسمت  Section Name یک نام دلخواه برای مقطع انتخاب نمایید و در قسمت Type  نیز، گزینه Solid Slab را انتخاب نمایید.

در قسمت Geometry  در قسمت Slab Depth (tc) مقدار ضخامت بتن را وارد نمایید.

بعد از تنظیمات فوق، دکمه OK را کلیک نمایید، تا سقف کامپوزیت ایجاد شود.

*توجه: در این حالت نیز میبایست وزن نازک کاری، سقف کاذب، کف سازی، بار معادل تیغه بندی ونیز وزن تیرهای فرعی بر روی سقف مدل شوند.

سقف دال

برای ایجاد یک دال بتن آرمه در قسمت Define Wall/Slab/Deck section  گزینه Add New Slab  را انتخاب نمایید.با این عمل پنجره ای به شکل زیر باز میشود:


لحmposit Deck Studs  قسمت ژیید.

اب نمایید.

پس در اینجا که سقف تیرچه بلوک تعریف میکنیم با این قسمتی کاری نداریم.

قف موارد موجود در این صفحه عبارتند از:

Section Name

نام دلخواه برای دال.

Material

جنس مصالح دال که میبایست ار نوع بتن انتخاب شود.

Thickness

این قسمت دارای دو گزینه Membrane و Bending میباشد.این دو عبارت هر دو یکی هستند و در اصل هر دو ضخامت دال را نشان میدهند با این تفاوت که Membrane سختی درون صفحه دال است و Shell  سختی عمود بر صفحه دال است.پس در جلوی هر دو عبارت ضخامت دال را وارد مینماییم.

Type

دالها میبایست از نوع Membrane انتخاب شوند تا بار دال، بر روی تیرهای پیرامونی آن توزیع شود.زیرا در این حالت در حین آنالیز سازه رفتار دال به گونه ای لحاظ میشود که فقط سختی درون صفحه ای از خود نشان میدهد و این مشابه رفتار دال میباشد.

Thick Plate

این گزینه فقط برای حالتی کاربرد دارد که ما گزینه Plate یا Shell  را انتخاب کرده باشیم.با انتخاب این گزینه (تیک زدن این گزینه)تغییر شکلهای برشی خارج صفحه نیز در محاسبات وارد میشوند.پس با این توصیفات برای مدل کردن دالها نباید این گزینه را تیک بزنیم.

Load Distribution

این قسمت دارای گزینه Use Special One-Way Load Distribution میباشد.این گزینه به معنای توزیع یکطرفه بار میباشد.بعبارت دیگر در صورتی که این گزینه را تیک بزنیم، دال تعریف شده یکطرفه و در غیر اینصورت دال دوطرفه خواهد بود.


*توجه: برای تعریف دال یکطرفه یا دو طرفه، کلیه تنظیمات یکسان است به جز قسمت Load Distribution. همانطور که شرح دادم، اگر این گزینه را تیک بزنیم، رفتار یکطرفه و اگر نزنیم رفتار دو طرفه میباشد.

 

*توجه: برنامه قابلیت تشخیص اینکه در هریک از چشمه ها دال یکطرفه عمل میکند یا دو طرفه را ندارد.لذا میبایست خودمان بررسی کنیم که در هریک از چشمه ها، رفتار یکطرفه است یا دو طرفه و سپس از دال مربوطه در آن چشمه استفاده نماییم.

توجه: در این حالت نیز میبایست وزن نازک کاری، کف سازی، سقف کاذب و بار معادل تیغه بندی را محاسبه نموده و روی سقف مدل نمود.

*توجه: تشخیص رفتار دوطرفه یا یکطرفه دالها با توجه به ابعاد چشمه بصورت زیر میباشد:اگر نسبت بعد بزرگتر چشمه (a) به بعد کوچکتر چشمه (b) ، بزرگتر از دو باشد، دال یکطرفه و اگر این نسبت کوچکتر از دو باشد دال یکطرفه لحاظ میشود.

*توجه: در سقفهای تیرچه بلوک و کامپوزیت که از نوع یکطرفه هستند، بار روی تکیه گاههایی منتقل میشود که تیرچه ها یا تیر های فرعی روی آن قرار دارند.در دالهای یکطرفه بار به تیرهای کوتاهتر میرسد.


سوال جلسه قبل:

سوال: گفتیم در طراحی به روش تنش مجاز ترکیب بارها بدون ضریب هستند، اما همانطور که در بالا مشاهده مینمایید، در ترکیب بارهای ارائه شده برای فولاد، آنهایی که شامل بار زلزله هستند، دارای یک ضریب 75/0 نیز هستند.علت چیست؟

پاسخ: هرگاه بارباد یا  زلزله در ترکیب با سایر بارها برای طراحی سازه مورد استفاده باشند، میتوان تنشهای مجاز را 33 درصد افزایش داد ( 1.33برابر کرد) که این معادل کاهش مقدار بار به اندازه 0.75 میباشد.پس علت این ضرایب بحث افزایش مقاومتی است که میتوان برای مصالح در این حالتهای بارگذاری لحاظ کرد.


نتایج نظر سنجی:

سطح مطالب این وبلاگ را چگونه ارزیابی مینمایید؟در این جا لازم است از کلیه عزیزانی که در نظر سنجی شرکت کردند تشکر کنم.آمار بالای افرادی که گزینه عالی را انتخاب کرده اند، نشان دهنده مفید واقع شدن مطالب وبلاگ است.از همه شما دوستان کمال تشکر را دارم و ممنون.

مسعود رحیمی

کارشناس ارشد ژئوتکنیک

کارشناس سازه


 

پایان جلسه دوازدهم

www.civiltutorials.mihanblog.com

tarrah.saze@googlemail.com