جلسه یازدهم

با سلام خدمت همه دوستان گرامی.

قبل از هر چیز عذر خواهی مرا به دلیل وقفه ای که در روند ارائه مطالب و آپدیت وبلاگ پیش آمد بپذیرید.گاهی اوقات مشغله های کاری، انسان رو بدجوری درگیر میکنه....

ابتدا به سوالاتی که در جلسه قبل پرسیدم و کسی پاسخی به آنها نداد، میپردازم!

ابتدا به رابطه زیر برای محاسبه ممان اینرسی یک مقطع مستطیلی توجه نمایید:در رابطه فوق B عرض مستطیل و H  ارتفاع مستطیل میباشد

Linear: در مقاطع مستطیلی زمانیکه پهنای مقطع در فاصله بین دومقطع بصورت خطی تغییر نماید، از این گزینه استفاده میشود. (چرا؟)

پاسخ: زیرا در این حالت طبق رابطه محاسبه ممان اینرسی  B دارای درجه یک میباشد، پس تغییرات آن هم با درجه یک اثر خود را در محاسبه ممان اینرسی نشان میدهد.

Cubic: در مقاطع مستطیلی زمانیکه ارتفاع مقطع در فاصله بین دو مقطع بصورت خطی تغییر نماید، از این گزینه استفاده میشود. (چرا؟)

پاسخ: زیرا در این حالت طبق رابطه محاسبه ممان اینرسی H  دارای درجه سه میباشد، پس تغییرات آن هم با درجه سه اثر خود را در محاسبه ممان اینرسی نشان میدهد.

Parabolic: برای مثال در مقاطع آی شکل   زمانیکه ارتفاع مقطع بصورت خطی تغییر نماید از این گزینه استفاده میکنیم. (چرا؟)

پاسخ: همانطور که میدانیم در محاسبه ممان اینرسی مقاطع I شکل، مساحت هر بال در مربع فاصله آن از مرکز هندسی ضرب میگردد.به دلیل اینکه مربع فاصله در محاسبه ممان اینرسی وارد میشود، لذا با تغییر ارتفاع مقطع تغییرات ممان اینرسی نیز از درجه دو خواهد بود.


و اما ادامه درس...

همانطور که در جلسه قبل شرح دادم بعد از قرار دادن نوع بار (Type) بر روی QUAKE قسمت Auto Lateral Load فعال میشود.

روش User Coefficient

به منظور شرح این قسمت، ابتدا در قسمت Auto Lateral Load گزینه User Coefficient را شرح میدهم.

بعد از  انتخاب گزینه User Coefficient، ابتدا بر روی Modify Load کلیک نمایید با این عمل گزینه Modify Lateral Load قابل انتخاب میشود.روی آن کلیک نمایید، با این عمل پنجره ای به شکل زیر باز میشود:در این پنجره میتوان راستای زلزله، طبقات اعمال نیروی زلزله و ... را تعریف نمود که در ادامه به شرح هریک میپردازم.

در قسمت User Coefficient کاربر ضریب زلزله (C) را به برنامه معرفی مینماید و برنامه بطور خودکار پس از محاسبه وزن طبقات، برش پایه را محاسبه نموده و نیروی زلزله هر طبقه را بطور خودکار اعمال مینماید.

طبق دستورالعمل موجود در منوال برنامه در قسمت User Coefficient جهت توزیع نیروی زلزله طبقات از رابطه زیر استفاده میکند:در رابطه فوق V همان برش پایه است که برابر با C.W میباشد.لذا همانطور که مشاهده میشود رابطه فوق مشابه با رابطه موجود در آیین نامه 2800 است در صورتیکه K=1  در نظر گرفته شود و نیروی شلاقی (Ft) هم نداشته باشیم (آیین نامه 2800 ویرایش سوم صفحه 25 رابطه 2-9).

*توجه: نیروی شلاقی که در آیین نامه 2800 با Ft نشان داده شده است، در صورتی که زمان تناوب سازه برابر و یا کوچکتر از 0.7 ثانیه باشد، برابر صفر لحاظ میشود.

خب، با این مقدمه به توضیح گزینه های موجود در پنجره تنظیمات User Coefficient میپردازم.

قسمت Direction and Eccentricity

در این قسمت راستای زلزله و نیز مقدار پیچش تصادفی را تعریف میکنیم:

X Dir: زلزله در جهت x بدون لحاظ کردن پیچش تصادفی

X Dir + Eccen Y: زلزله در امتداد x با لحاظ نمودن پیچش تصادفی مثبت

X Dir -  Eccen Y: زلزله در امتداد x با لحاظ نمودن پیچش تصادفی منفی

عبارات Y Dir، Y Dir + Eccen X وEccen X  Y Dir – همانند حالت قبلی است با این تفاوت که زلزله در راستای محور Y میباشد.

Ecc. Ratio (All Diaph.): با این گزینه میتوان درصد بعد خارجی ساختمان که در محاسبه پیچش تصادفی استفاده میشود را وارد نمود.این مقدار برابر با 5 درصد بعد خارجی ساختمان (برون مرکزی اتفاقی) در جهت عمود بر امتداد زلزله میباشد، لذا مقدار 0.05 را وارد مینماییم (آیین نامه 2800 ویرایش سوم صفحه 26 بند 2-3-10-3).


توجه: این مقدار 0.05  برای همه طبقات اعمال میشود. (All Diaphragm)

*توجه: قسمت Override Diaph. Eccen. برای تعریف مقدار درصد بعد خارجی ساختمان برای طبقاتی که مقداری بیشتر از 0.05 باید در موردشان اعمال شود کاربرد دارد.در این مورد در قسمت نامنظمی ها صحبت خواهم کرد.پس فعلا با این گزینه کاری نداریم.

Story Range

در این قسمت طبقاتی که توزیع بار درموردشان اعمال میشود را به نرم افزار معرفی مینماییم.

Top Story: بالاترین طبقه برای اعمال بار زلزله.توضیح اینکه طبق آیین نامه 2800 ویرایش سوم، در صورتیکه ساختمان دارای خرپشته با وزن بیشتر از 25 درصد وزن بام باشد، علاوه بر اینکه در محاسبه زمان تناوب ساختمان و پرش پایه میبایست ارتفاع خرپشته را حساب آورد، در حین اعمال بار زلزله نیز بالاترین طبقه، تراز روی خرپشته میباشد.

Bottom Story: پایین ترین طبقه برای اعمال بار زلزله که همان تراز روی شالوده ساختمان (Base) میباشد.

Factors

این قسمت شامل دو مورد زیر میباشد:

Base Shear Coefficient, C: همان ضریب زلزله یا ضریب برش پایه میباشد که خودمان حساب کرده و در اینجا وارد مینماییم.

Building Height Exp., K: این ضریب K، همان ضریبی است که در رابطه موجود در منوال برنامه، خدمتتان معرفی نمودم.همانطور که گفتم برای انطباق این رابطه با رابطه موجود در آیین نامه 2800 میبایست این مقدار را برابر با 1 وارد نمایید.

بعد از انجام تنظیمات بر روی دکمه Ok کلیک نمایید.

* توجه: همانطور که ملاحظه نمودید در صورتی که ساختمان شامل اعمال بار شلاقی در حین توزیع بار زلزله شود نمیتوان از روش User Coefficient که در این قسمت شرح داده شده استفاده نمود و لذا میبایست از روش User Loads برای اعمال بار شلاقی استفاده نماییم.

روش User Loads

در این روش خودمان نیروی زلزله طبقات را محاسبه کرده و در جدولی که برنامه در اختیارمان قرار میدهد وارد مینماییم.پس از این روش زمانیکه بار شلاقی باید اعمال شود، استفاده مینماییم.

اگر از قسمت Auto Lateral Load گزینه User Load را انتخاب نماییم و بر روی Modify Lateral Load  کلیک نماییم، پنجره ای به شکل زیر باز میشود:همانطور که در شکل فوق مشاهده مینمایید، برنامه جدولی را در اختیار کاربر قرار میدهد تا اطلاعات مربوطه را در آن وارد نماید.

*توجه: دقت نمایید که با کلیک بر روی خانه های دو ستون اول یعنی ستونهای Story و Diaphragm  منوی کرکره ای باز میشود که میتوان از طریق آن طبقه و دیافراگم مربوطه را انتخاب نمود.

و اما شرح هریک از ستونها:

Story: در این ستون طبقه مورد نظر که میخواهید بار زلزله مربوط به آن را وارد نمایید، انتخاب میکنید.دقت نمایید که با کلیک بر روی خانه مربوطه و منوی کرکره ای باز شده این کار را انجام میدهیم.قابل ذکر است تعداد طبقاتی که در منوی کرکره ای نمایش داده میشوند برابر با تعداد طبقاتی است که در ابتدا و در حین تعریف طبقات ایجاد نمودید.

Diaphragm: دیافراگم یا همان کف طبقه که باید نظیر با همان طبقه انتخاب شود.

FX: در این ستون نیروی زلزله در امتداد محور X ها برای طبقه مورد نظر وارد میشود.

FY: در این ستون نیروی زلزله در امتداد محور Y ها برای طبقه مورد نظر وارد میشود.

MZ:  برای وارد نمودن مقدار پیچش تصادفی در طبقه مربوطه از این ستون استفاده میشود.

دو ستون آخر (X ,Y ): برای وارد نمودن مختصات مربوط به محل اثر نیروی زلزله میباشد که در مباحث لرزه ای، این نقطه همان مرکز جرم طبقه میباشد.

در پایین پنجره دو گزینه دیگر نیز وجود دارد:

User Specifies Application Point: اگر این گزینه انتخاب شده باشد، دو ستون آخر فعال است و این بدان معناست که کاربر میبایست مختصات محل اثر نیرو را وارد نماید.

Apply at Center of Mass: به معنای اعمال در مرکز جرم است. با انتخاب این گزینه دو ستون آخر محو میشوند و برنامه بطور خودکار مرکز جرم هر طبقه را محاسبه نموده و بار را در آن نقطه قرار میدهد.با انتخاب این گزینه در قسمت Additional Ecc. مقدار در صد بعد خارجی ساختمان برای محاسبه پیچش تصادفی وارد میشود.نکته حائز اهمیت در اینجا این است که مقدارپیچش تصادفی که توسط Additional محاسبه میشود با مقداری که در قسمت MZ وارد نموده ایم جمع خواهد شد.پس دقت نمایید که اگر از Apply at Center of Mass استفاده مینمایید، مقدار MZ را صفر وارد نمایید و در قسمت Additional مقدار 0.05 را وارد نمایید.

*توجه: بدیهی است که هر دو روش User Loads و User Coefficient برای حالتی است که از روش تحلیل استاتیکی برای محاسبه توزیع نیروی زلزله در سازه استفاده مینماییم.

 

Define > Load Combination

بعد از اینکه انواع حالتهای بارهایی که در تحلیل و طراحی به آنها نیاز داریم، تعریف کردیم میبایست به تعریف Load Combination یا همان ترکیبهای مختلف بارگذاری  بپردازیم.

قبل از اینکه به معرفی انواع ترکیبهای بارگذاری بپردازم بهتر است ابتدا کمی در مورد روشهای طراحی سازه ها صحبت کنیم.

بطور کلی دو روش طراحی برای سازه ها وجود دارد:

روش ASD که مخفف Allowable Strength Design میباشد و روش LRFD که مخفف Load and Resistance Factor Design میباشد.

در روش ASD مقدار ظرفیت اعضای سازه ای در محدوده خطی نمودار تنش کرنش لحاظ میشود.برای این منظور اگر Fy تنش تسلیم مصالح مورد نظر باشد، برای اینکه بعد از اعمال بار در محدوده ارتجاعی باقی بمانیم از تنش مجاز طراحی را  0.6Fy در نظر میگیریم.در این حالت از ترکیبهای بارگذاری استفاده میشود که هیچگونه ضریبی در آنها وارد نشده است.

در روش LRFD به اعضای سازه ای اجازه میدهیم که به حد تنش تسلیم برسند.در این نوع طراحی از ترکیب بارهایی استفاده میشود که دارای ضریب هستند.

به روش ASD روش طراحی تنش مجاز و بهLRFD روش طراحی  بار و مقاومت  و یا  روش حدی نیز گقته میشود.


در حال حاضر طراحی سازه های بتنی فقط به روش LRFD میباشد هرچند در ابتدا  (تا قبل از سال 1956 میلادی) در طراحی بتن از روش ASD استفاده میشد. طراحی سازه های فولادی به هر دو روش انجام میگیرد هرچند استفاده از روش LRFD در طراحی سازه های فولادی جدیدتر بوده و تا کنون کمتر استفاده شده است.

با این مقدمه به سراغ ترکیب بارهایی که لازم است تعریف نماییم میروم:

*توجه: در کلیه حالات مطرح شده در زیر E، D و L بترتیب نشان دهنده بارهای مربوط به زلزله، مرده و زنده میباشند.

*توجه: حالتهای بارگذاری زیر فرم کلی بارگذاری را نشان میدهند و نه تعداد ترکیب بارها را!

آیین نامه فولاد روش ASD

D + L

0.75 D + 0.75 L + 0.75 E

0.75 D + 0.75 L – 0.75 E

0.75 D + 0.75 E

0.75 D + 0.75 E

آیین نامه بتن  روش LRFD

1.25 D + 1.25 L

D + 1.2 L + 1.2 E

D + 1.2 L - 1.2 E

0.85 D + 1.25 E

0.85 D - 1.25 E


سوال: گفتیم در طراحی به روش تنش مجاز ترکیب بارها بدون ضریب هستند، اما همانطور که در بالا مشاهده مینمایید، در ترکیب بارهای ارائه شده برای فولاد، آنهایی که شامل بار زلزله هستند، دارای یک ضریب 75/0 نیز هستند.علت چیست؟

*توجه: طبق بند 2-1-4  صفحه 11 آیین نامه 2800 ویرایش سوم،ساختمان میبایست در دو امتداد عمود بر هم در برابر نیروهای جانبی محاسبه شود ( مثلا X  و Y) و بطور کلی محاسبه در هریک از این دو امتداد،  بصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن اثر امتداد دیگر انجام میشود مگر برای ساختمانهای نامنظم در پلان و نیز ستونهایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم بار بر جانبی قرار گرفته اند. در حالت اخیر برای منظور نمودن بیشترین اثر زلزله، میبایست صد در صد نیروی زلزله هر امتداد به اضافه 30 درصد نیروی زلزله امتداد عمود بر آن را با هم ترکیب نمود.

*توجه: در زمانی که 30 درصد نیروی زلزله امتداد دیگر را نیز در ترکیب بار وارد مینماییم، برای زلزله امتدادی که 30 درصد آن وارد ترکیب بار میشود، لحاظ نمودن پیچش اتفاقی الزامی نمیباشد.(تبصره 2- صفحه 12 آیین نامه  2800 - ویرایش سوم)

*نمونه ای از ترکیب باری که دارای زلزله 30 درصد نیز میباشد بصورت زیر است:

 

D + 1.2 L + 1.2 EX + 0.3*1.2 EY

 

*توجه: طبق آیین نامه 2800 ویرایش سوم،  ساختمانها بر حسب شکل به دو دسته منظم و نامنظم تقسیم میشوند.اگر ساختمانی بخواهد منظم باشد باید هم در پلان و هم در ارتفاع منظم باشد.( برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به آیین نامه 2800 ویرایش سوم  بند 1-8 صفحه 7)