در ابتدا به سوالی که در جلسه قبل پرسیدم پاسخ میدهم.برای یاد آوری، سوال را مجدداً ذکر میکنم:

در مثال تعریف IPE دوبل به کمک SD Section، برای تعریف مختصات قرار گیری پلیت های بالا و پایین مقطع در  این صورت عمل میشود  که مختصات X Center  برابر صفر و مختصات Y Center  برای یکی از Plate ها برابر 14.5 سانتیمتر و برای دیگری برابر منفیِ 14.5 سانتیمتر وارد میشود.   آیا میدانید چرا ؟

همانطور که میدانید ارتفاع IPE270 برابر 27 سانتیمتر میباشد.ضخامت پلیت هم طبق تعریف 2 سانتیمتر میباشد،پس اگر بخواهیم پلیت را دقیقا بر روی بال IPE قرار دهیم باید Y Center را برابر با  مقدار زیر وارد نماییم:پس برای پلیت فوقانی مقدار 14.5+ و برای پلیت تحتانی مقدار 14.5- را وارد میکنیم.به همین سادگی!

شخصی (آقا یا خانم) به نام "محمدیان" سوال را کاملا صحیح پاسخ دادند که از ایشان کمال تشکر را دارم.( لازم به یاد آوری است در پاسخ به این سوال، از پاسخ جناب محمدیان با کمی توضیحات بیشتر استفاده کرده ام!)

 

و اما ادامه درس

 

Add General

با انتخاب این گزینه، پنجره ای به شکل زیر نمایان میشود:همانطور که در این پنجره مشاهده مینمایید، در این قسمت میبایست مشخصات مقطع مورد نظر را خودتان محاسبه نمایید و در قسمتهای مربوطه وارد نمایید.

* توجه: مشخصات مقاطع از همان روابط موجود در رفرنسهای مربوطه محاسبه میشوند.

*توجه: همان طور که مشاهده مینمایید، در اینجا 12 مورد وجود دارد که میتوان آنها را محاسبه و وارد نمود.اما توجه نمایید که این عمل وقتگیر و غیر ضروری است، بلکه میبایست با توجه به اینکه مقطعی که مشخصات آن را تعریف مینماییم، برای کدام المان سازه ای است ( مثلا بادبند، ستون و یا...) هر کدام از مواردی را که در روند تحلیل و طراحی آن المان سازه ای استفاده میشود، محاسبه و وارد نماییم.

حال به شرح هریک از 12 مورد میپردازم:

Cross section (axial) area: سطح مقطع عرضی المان.

Torsional constant: ثابت پیچشی که معمولا در کتابهای مقاومت مصالح با J نمایش داده میشود.

Moment Inertia about 3 axis: ممان اینرسی حول محور 3. ممان اینرسی را با I نشان میدهیم.

Moment Inertia about 2 axis: ممان اینرسی حول محور 2.

Shear area in 2 direction:: سطح مقطع برشی در راستای محور 2.

Shear area in 3 direction: سطح مقطع برشی در راستای محور 3.

Section modulus about 3 axis: مدول (اساس) مقطع حول محور3. اساس مقطع معمولا با s نشان داده میشود.

Section modulus about 2 axis: مدول (اساس) مقطع حول محور 2.

Plastic modulus about 3 axis: مدول پلاستیک مقطع حول محور 3 که معمولا با z نشان داده میشود.

Plastic modulus about 2 axis: مدول پلاستیک مقطع حول محور2.

Radius of Gyration about 3 axis: شعاع ژیراسیون حول محور 3. شعاع ژیراسیون معمولا با r نمایش داده میشود.

Radius of Gyration about 2 axis: شعاع ژیراسیون حول محور 2.

بعد از اینکه مشخصات مقطع را وارد کردید، دکمه Ok را زده با این عمل

صفحه ای به شکل زیر باز میشود:


در این پنجره:

Section Name: نام دلخواه برای مقطع.دقت نمایید که در این حالت ابتدا مشخصات مقطع را وارد کردید و بعد نام آن را.یعنی برعکس حالتهای قبلی که ابتدا نام مقطع را وارد نمودید و بعد مشخصات آن را.

Section Properties: نمایش مشخصات مقطع که خودتان در پنجره قبلی وارد نمودید.

Set Modifiers: برای واردکردن ضرایب اصلاح سختی، جرم و ... که در جلسات آتی راجع به آن صحبت خواهم کرد.

Material: برای انتخاب نوع ماده مقطع.

قسمت Dimension که شامل دو گزینه Depth به معنای ارتفاع و Width به معنای پهنا میباشد.این دو قسمت را با توجه به ابعاد مقطع وارد نمایید و ضمنا توجه نمایید که این ابعاد جهت محاسبه مشخصات مقطع استفاده نشده بلکه جهت نمایش آن در صفحه ( نمایش گرافیکی و شماتیک مقطع) و فضای تحت اشغال مقطع توسط برنامه استفاده میشوند.

Add steel joist

برای تعریف تیرچه های فلزی.متاسفانه این تیرچه منطبق بر تیرچه های مورد استفاده در آمریکا میباشد و لذا برای ما کاربردی ندارد.

Add Auto Select List

 با انتخاب این گزینه پنجره ای باز میشود که در آن میتوان از بین مقاطع موجود، تعدادی را برای استفاده خودکار برنامه از آن مقاطع در حین طراحی انتخاب نمود.با این کار برنامه مثلا برای طراحی بادبندها فقط از بین مقاطعی که ما انتخاب نموده ایم، برای طراحی استفاده میکند.توضیحات کاملتر در بخش طراحی سازه های فولادی خدمتتان ارائه خواهد شد.

Add Nonprismatic

از این گزینه برای تعریف مقاطع غیر منشوری ( مقاطع با سطح مقطع متغییر) استفاده میشود.مقاطع غیر منشوری  در تعریف سوله ها و یا ماهیچه ها کاربرد دارد.با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز میشود:در این پنجره موارد زیر را داریم:

Nonprismatic Section Name: نام دلخواه برای مقطع

Start Section: مقطعی که میخواهیم بعنوان مقطع آغازین در نظر بگیریم

End Section: مقطعی که میخواهیم بعنوان مقطع پایان پایانی در نظر بگیریم.

Length: طولی که بین Start Section و End Section داریم.توضیح آنکه زمانیکه مقطع غیر منشوری تعریف میکنیم، میبایست طول المان که فاصله بین دو مقطع میباشد را نیز تعریف کنیم.

Length Type: بین دو گزینه Absolute به معنای قطعی و Variable به معنای متغییر قابل انتخاب میباشد.ما عملا گزینه Absolute  را انتخاب میکنیم زیرا فاصله بین دو مقطع را بصورت حکمی وارد مینماییم.

EI33 Variation و EI22 Variation: از این گزینه برای تعریفِ  نوعِ تغییر سختی خمشی بین دو مقطع میباشد.EI33  نشان دهنده سختی خمشی در صفحه 1-3 و EI22 نشان دهنده سختی خمشی در صفحه 1-2 میباشد.در این قسمت سه حالت Linear (درجه 1) ،  Parabolic (درجه 2) و Cubic (درجه 3) را میتوان انتخاب نمود که در زیر توضیح داده میشوند:

Linear: در مقاطع مستطیلی زمانیکه پهنای مقطع در فاصله بین دومقطع بصورت خطی تغییر نماید، از این گزینه

استفاده میشود. (چرا؟)

Cubic: در مقاطع مستطیلی زمانیکه ارتفاع مقطع در فاصله بین دو مقطع بصورت خطی تغییر نماید، از این گزینه استفاده میشود. (چرا؟)

Parabolic: برای مثال در مقاطع آی شکل   زمانیکه ارتفاع مقطع بصورت خطی تغییر نماید از این گزینه استفاده میکنیم. (چرا؟)

*توجه: تغییر سایر ضرایب سختی و نیز تغییر دانسیته بین دو مقطع، همواره خطی فرض میشود.

بعد از تنظیمات مربوطه، دکمه Add را جهت اضافه شدن مقطع تعریف شده، میفشاریم.

*توجه: ممکن است برای تعریف یک مقطع (مثلا مقطع یک ستون)، مجبور باشیم دو گونه مقطع تعریف کینم.در هرحالت، ابتدا و انتهای مقاطع منشوری را تعریف کرده و دکمه Add را میفشاریم

*توجه: در تعریف طول مقطع باید به گونه ای عمل نمایید که ارتفاع مورد نظر را شامل شود.مثلا اگر ارتفاع ستون سه متر است باید مجموع طولهایی که بکار میبرید برابر با سه متر باشد

*توجه: اگر در این زمینه سوال بیشتری داشتید، در قسمت نظرات مطرح نمایید.بعد از این قسمت وارد بخش تعریف حالتهای بار میشویم:


Define > Static Load Casesبا انجام این عمل پنجره ای به شکل زیر باز میشود:*توجه: در این پنجره نوع بارهای استاتیکی موجود در آنالیز را تعریف میکنیم و نه مقدار آنها.

 همانطور که مشاهده مینمایید، در سمت چپ پنجره فوق چهار قسمت وجود دارد که به شرح هریک میپردازم:

Load: در این قسمت نام دلخواه را برای بار انتخاب مینماییم.توجه کنید که نام بار را متناسب با ماهیت آن انتخاب نمایید.ما در کل مباحث بار مرده را با D، زنده با L و بار زلزله را با E نمایش میدهیم.  

Type: در این قسمت ماهیت بار را وارد مینماییم.انواع بارهایی که ما با آن سروکار داریم عبارتند از:

Dead: بار مرده

Live: بار زنده

Quake: بار زلزله

Self Weight Multiplier: این گزینه به معنای ضریب وزن اسکلت میباشد.همانطور که میدانیم وزن اسکلت از نوع بار مرده است، لذا مقدار این ضریب را برای بار مرده برابر 1 و برای سایر بارها برابر با صفر قرار میدهیم.توجه شود که مقدار 1 به معنای 100 در صدِ بار اسکلت و مقدار صفر به معنای صفر درصدِ  بار اسکلت میباشد.لذا 100 درصد بار اسکلت را اولا لحاظ میکنیم ثانیا از نوع بار مرده در نظر میگیریم.توجه نمایید که وزن اسکلت سازه خصوصا در سازه های بتنی مقدار قابل توجهی میباشد و نمیتوان آن را در نظر نگرفت.

Auto Lateral Load: این قسمت مربوط به تعریف بار جانبی میباشد.این گزینه زمانی فعال میشود که ماهیت بار از قسمت Type بر روی Quake قرار داشته باشد.با این عمل میتوان از منوی کرکره ای موجود، نوع آیین نامه ای را که میخواهیم بر مبنای آن به محاسبه بارجانبی در سازه بپردازیم را انتخاب مینماییم.به شکل زیر توجه نمایید:بدیهی است که آیین نامه 2800 ایران، در لیست آیین نامه ها موجود نمیباشد! لذا میبایست از سایر گزینه هایی که در این قسمت وجود دارد همچون User Coefficient  و User Loads برای تعریف بار زلزله استفاده نماییم.

در جلسه بعد به شرح بارجانبی میپردازم.

شاد و پیروز باشید.

 

پایان جلسه دهم

www.civiltutorials.mihanblog.com

tarrah.saze@googlemail.com